ผลงานนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
รายละเอียดผลงาน
1วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.394ทอง61. เด็กชายณัฐพล  บัวหลวง
2. เด็กชายสมถวิล  จงเทพ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นางสาวอัญชุลี  ฉัตรพุก
 
2วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.377.8เงิน131. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดิสลับ
2. เด็กหญิงรัตติยา  ฉิมบรรจง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นางสาวอุภาพร  อรุณรัตน์
 
3วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.351.5เข้าร่วม321. เด็กชายกวีพล  เดชพร
2. เด็กหญิงอัชราภรณ์  คำสอน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นายจิรวัฒน์  การบรรจง
 
4ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.382.33ทอง71. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
 
5ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.387ทอง91. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
 
6เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.376เงิน211. เด็กชายนัทชิง  โชติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงอริสรา  รอดแสวง
 
1. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรวิภาต
2. นางสาวภัทรพร  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
7เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.693ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์เลิศ
 
1. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
8เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.377.33เงิน181. เด็กหญิงอพิณญา  เขียวป้อม
 
1. นางสุนิษา  จิตตเกษม
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,18:10   อ่าน 27 ครั้ง