คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิญญา ฮวดกระโทก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวิวรรณ เขตกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนัสนันท์ พันหงษา
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอื้อมขวัญ ภูเหมือนบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกายวรรณ บุญยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหฤทัย คุณพิมพ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิตรา ร่มโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัชนก เรืองสม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประสาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรุ่งอรุณ ล้อมวง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิญาดา พุ่มเกษี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วเกิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตตา คำมี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรวี ขันทอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรศิณี โตประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจริญ สาระเนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิภาณ เยาวขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวสันต์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายขุนฟ้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา สนธิอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรกฤษ สกุลเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารแล้วสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปธานิน พรหมแดน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3