คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญชนก ประสานสี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา กลัดราย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัชราภรณ์ คำสอน
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์นภา ธรรมเนียม
ตำแหน่ง : รองเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวัลย์ สิงหา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริษา กลั่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัณฑิตา ถนอมพิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ งามโคกกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิการ์ ดิสลับ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานชีวา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประสาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญาภา ปลื้มจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาตยา ทานคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริลักษณ์ อังศุขกาล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรลดา จตุเรศ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจามรี โทสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภรดา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายกวีพล เดชพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายปฏิชากรณ์ งามสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราภรณ์ โปธา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา นิรันราย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอธิชา ขำวิลัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายประทาน พุทธดวง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติพงษ์ บุญเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารแล้วสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายธราเทพ นิยืนรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3