คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณประชุม โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุดม มีเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณธนนันทร์ พลายงาม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุนทร บุญตาฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณจันทร วิจิตรบัณฑิตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณวีรพันธ์ โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณธีระยุทธิ์ ตันติประดิษฐ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุภาพร กริ่งจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณปวียา อริยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุไรวรรณ ขาวเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณกิตติศักดิ์ สมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ไพโรจน์ วิโรจโน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์วัฒนา วฑฺฒนวํโส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูร จันตะเภา
ตำแหน่ง : เลขานุการและกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนงนุช รัตนประพิศ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา