คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณธีระพงษ์ มูลประหัส
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุดม มีเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณพินิจ ช้อยเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุนทร บุญตาฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุนทร อมรไพโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณอาริน ดวงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณพรศักดิ์ ศิลานุกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุภาพร กริ่งจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : คุณนงนุช รัตนประพิศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : คุณวิชาญ เมืองนุช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : คุณอุไรวรรณ ขาวเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : คุณกิตติศักดิ์ สมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ไพโรจน์ วิโรจโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์วัฒนา วฑฺฒนวํโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูร จันตะเภา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ