กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสหภพ ฝาดแสนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางยุวดี หอมชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0831281495
อีเมล์ : yuwadee197979@gmail.com

นายประสงค์ สุขแจ่ม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : kimsong_sook@yahoo.com

นางสาวชัญญธิดา จำปาหอม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0909517959