กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสหภพ ฝาดแสนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทวีรัตน์ กลิ่นแย้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางยุวดี หอมชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายประสงค์ สุขแจ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2