กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวขัตติยา เข่งเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายเชาวน์นนท์ รัตนประพิศ
ครูอัตราจ้าง