กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0876716535
อีเมล์ : Pawalaktoon22@gmail.com