กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนกฤต หอมชื่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0890253097
อีเมล์ : jar.homchuen@gmail.com

นายธีรฉัตร ธีระแนว
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0635614498
อีเมล์ : Krumolja@gmail.com

นางสาวศศิรินทร เชี่ยวชาญพาณิชย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0944582451
อีเมล์ : sasirinthorn@gmail.com