กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนกฤต หอมชื่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0890253097
อีเมล์ : jar.homchuen@gmail.com

นางสุนิษา จิตตเกษม
ครู คศ.3

นายธีรฉัตร ธีระแนว
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0635614498
อีเมล์ : Krumolja@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ นันไชย
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 090-9057807
อีเมล์ : Boom.knw118@gmail.com