กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศิริชัย ปลั่งเจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนิษา จิตตเกษม
ครู คศ.3

นายธนกฤต หอมชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายธีรฉัตร ธีระแนว

นางสาวพรพิมล ฤทธาพรม
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ นันไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2