กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโยธิน บุญช่วน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภชัย เอี้ยงแจ้ง

นางน้ำอ้อย เพ็ชรวิภาต

นายกิตตินันท์ นวลขาว
ครูผู้ช่วย