นักการ/ภารโรง

นายประกิต จุ้ยแจ้ง

นางสาวบังอร ห้อยปาน