นักการ/ภารโรง

นายประจวบ สนั่นทุ่ง

นายประกิต จุ้ยแจ้ง

นางสาวบังอร ห้อยปาน