กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกียรติศักดิ์ เลาลาด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญชุลี ฉัตรพุก
ครู คศ.3

นายจิรวัฒน์ การบรรจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอุภาพร อรุณรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปวิตรา จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง