กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกียรติศักดิ์ เลาลาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญชุลี ฉัตรพุก
ครู คศ.3

นายปรีชาชาญ รุ่งเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0984457669
อีเมล์ : joegrammer@gmail.com

นายจิรวัฒน์ การบรรจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0927834648
อีเมล์ : Jirawat@chomnimit.ac.th

นางสาวภัทรพร ปัญญาภรณ์ประสาท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0629354163
อีเมล์ : phattraphon@chomnimit.ac.th

นางสาวขัตติยา เข่งเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0844602528
อีเมล์ : Kengngern@gmail.com

นางสาวนภาลัย ขันแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0943487692
อีเมล์ : napalai@chomnimit.ac.th

นางสาวอุภาพร อรุณรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0899111308
อีเมล์ : aupaporn.chomnimit@gmail.com

นายเชาวน์นนท์ รัตนประพิศ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0853258487
อีเมล์ : manzerotwo@gmail.com

นางสาวปวิตรา จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0869708349
อีเมล์ : phawitra73@gmail.com