กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย กาเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอารยา ทับสกุล

นางจินตนา ชูช่อแก้ว

นางสาววรัญญา พันธุ์เสือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนงนุช รัตนประพิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนารี ชัยราชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชมนภัส บัวสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิชชุดา ปัญญษรังสิมันต์

นางสาวสุภาพร ศรเสนา
ครูผู้ช่วย