กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย กาเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอารยา ทับสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจินตนา ชูช่อแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรัญญา พันธุ์เสือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนงนุช รัตนประพิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนารี ชัยราชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชมนภัส บัวสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิชชุดา ปัญญารังสิมันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาพร ศรเสนา
ครูผู้ช่วย