กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชาย กาเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0841835046
อีเมล์ : somchai@chomnimit.ac.th

นางอารยา ทับสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจินตนา ชูช่อแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0811471148
อีเมล์ : jintachoo@gmail.com

นางสาววรัญญา พันธุ์เสือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0889872452
อีเมล์ : ranya2522@gmail.com

นางสาวสุนารี ชัยราชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0944548174
อีเมล์ : sunari@chomnimit.ac.th

นางสาวชมนภัส บัวสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0869090945
อีเมล์ : Chomnaphatb@gmail.com

นางสาววิชชุดา ปัญญารังสิมันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0981029337
อีเมล์ : Witchuda21@gmail.com

นางสาวสุภาพร ศรเสนา
ครูผู้ช่วย