กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดวงกมล จันทร์งาม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชาดา ชูตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางบังอร แสงพริ้ง

นางสาวอารยา เจริญมิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิริยา พลยุทธ
ครูผู้ช่วย

นางมนต์ทิพย์ ใบทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3