กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดวงกมล จันทร์งาม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชาดา ชูตระกูล

นางบังอร แสงพริ้ง

นางสาวอารยา เจริญมิน

นางมนต์ทิพย์ ใบทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3