ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายแคล้ว จันทร์รอด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ โพธิ์มือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ศรีวิรานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชพล รอดแดง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม จันทร์คำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ วิโรจน์วรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548– -พ.ศ. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางวรีวรรณ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 -พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูร จันตะเภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน