เรียนOnline ป.6-เทอม1/64
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์(ep1)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องทบทวนเรื่องสี(Colors)(ep1)-ป.4-6(สัปดาห์ที่1)
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ(ep1)-ชั้นป.4-ป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำนาม...ใช้เรียกตามชื่อ(ep1)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาศิลปะ-เรื่องการสร้างผลงานจากเส้นตามจินตนาการ(ep1)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องระบบย่อยอาหาร(ep1)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องแบบรูปของจำนวนนับ(ep2)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ep2)-ชั้นป.4-ป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาประวัติศาสตร์-เรื่องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์(ep2)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำนาม...ใช้เรียกตามชื่อ(ep2)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องการทักทาย(Greeting)(ep2)-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่2)
วิชาศิลปะ-เรื่องการชึ้นโครงรูปภาพ(ep2)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาสังคม-เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน(ep2)-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องสารอาหาร(ep2)-ป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำแทนชื่อ...นี้คือคำสรรพนาม-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องOccupation (อาชีพ)-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่3)
วิชาสังคม-เรื่องคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่3)
วิชาสังคม-เรื่องข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่3)
วิชาศิลปะ-เรื่องใช้เส้นสร้างสรรค์สร้างชื่อ-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่3)
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องวิทยาการคำนวณ-ชั้นป.4-6 (สัปดาห์ที่ 4)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่4)
วิชาศิลปะ-เรื่องการใช้แอปพลิเคชั่นไอบิสเพ้นท์-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่4)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่4)
วิชาสังคม-เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่4)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำกริยา...สื่ออาการ-ชั้นป.6(สัปดาห์ที่4)