เรียนOnline ป.5-เทอม1/64
วิชาสังคม-เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา(ep1)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องทบทวนความหมายของเศษส่วน(ep1)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องทบทวนเรื่องสี(Colors)(ep1)-ป.4-6(สัปดาห์ที่1)
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ(ep1)-ชั้นป.4-ป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องเพลงชาติไทย(ep1)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่1)
วิชาศิลปะ-เรื่องการสร้างผลงานจากเส้นตรงเส้นโค้ง(ep1)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่1)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต(ep1)ชั้นป.5(สัปดาห์ที่1)
วิชาการงานฯ-เรื่องงานบ้าน(ep1)-ป.5(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการการเปรียบเทียบเศษส่วน(ep2)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่2)
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ep2)-ชั้นป.4-ป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำบุพบท(ep2)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องการทักทาย(Greeting)(ep2)-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่2)
วิชาศิลปะ-เรื่องการจัดวางองค์ประกอบ(ep2)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่2)
วิชาสังคม-เรื่องพลเมืองดีของสังคม(ep2)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่2)
วิชาการงานฯ-เรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ(ep2)-ป.5(สัปดาห์ที่2)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชิวิต(ep2)-ป.5(สัปดาห์ที่2)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการบวกลบเศษส่วน-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำบุพบท(ต่อ)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องOccupation (อาชีพ)-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่3)
วิชาศิลปะ-เรื่องการเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดรอง-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่3)
วิชาการงานฯ-เรื่องจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า-ป.5(สัปดาห์ที่3)
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องวิทยาการคำนวณ-ชั้นป.4-6 (สัปดาห์ที่ 4)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่4)
วิชาศิลปะ-เรื่องการใช้แอปพลิเคชั่นไอบิสเพ้นท์-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่4)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการบวกลบเศษส่วน(2)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่4)
วิชาภาษาไทย-เรื่องคำเชื่อม(1)-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่4)
วิชาสังคม-เรื่องสิทธิเด็ก-ชั้นป.5(สัปดาห์ที่4)
วิชาการงานฯ-เรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้า-ป.5(สัปดาห์ที่4)