เรียนOnline ป.4-เทอม1/64
วิชาศิลปะ-เรื่องอุปกรณ์ในการสร้างผลงานศิลปะ(ep1)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องทบทวนเรื่องสี(Colors)(ep1)-ป.4-6(สัปดาห์ที่1)
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ(ep1)-ชั้นป.4-ป.6(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตราตัวสะกด(ep1)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ(ep1)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่1)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต(ep1)ชั้นป.4(สัปดาห์ที่1)
วิชาประวัติศาสตร์ -ความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ(ep1)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่1)
วิชาการงานอาชีพ-เรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว(ep1)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่1)
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ep2)-ชั้นป.4-ป.6(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องการทักทาย(Greeting)(ep2)-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่2)
วิชาศิลปะ-เรื่องพื้นฐานการร่างเส้น(ep2)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย(ep2)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาไทย-เรื่องอักษรควบ(ep2)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาประวัติศาสตร์ -การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษ(ep2)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาการงานอาชีพ-เรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้(ep2)-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา-เรื่องการเจริญเติบโดและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องความหลากหลายของสัตว์(ep2)-ป.4(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องOccupation (อาชีพ)-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่3)
วิชาศิลปะ-เรื่องการใช้เส้นสร้างผลงาน-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาไทย-เรื่องอักษรนำ-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่3)
วิชาการงานอาชีพ-เรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่3)
วิชาประวัติศาสตร์ -เรื่องยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่3)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องการจำแนกพืช-ป.4(สัปดาห์ที่3)
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องวิทยาการคำนวณ-ชั้นป.4-6 (สัปดาห์ที่ 4)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่4)
วิชาศิลปะ-เรื่องการใช้แอปพลิเคชั่นไอบิสเพ้นท์-ชั้นป.4-6(สัปดาห์ที่4)
วิชาการงานอาชีพ-เรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่4)
วิชาภาษาไทย-เรื่องไตรยางศ์และการผันอักษร-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่4)
วิชาประวัติศาสตร์ -เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์-ชั้นป.4(สัปดาห์ที่4)