เรียนOnline ป.3-เทอม1/64
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง can&can't-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตราตัวสะกด(1)-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตราตัวสะกด(2)-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่1)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000(ep1)-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่1)
วิชาศิลปะ-เรื่องทัศนธาตุ-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่2)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องค่าประจำหลัก(ep2)-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาไทย-เรื่องอาขยานบทหลัก-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องVerbs คำกริยา-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่2)
วิชาสังคม-เรื่องความหมายของประเพณีและวัฒนธรรม-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง Yes,I can-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่3)
วิชาศิลปะ-เรื่องเส้น-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาไทย-เรื่องเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่3)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่4)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง Action words-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่4)
วิชาสังคม-เรื่องความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรม-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่5)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 1-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่5)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 2-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่5)
วิชาภาษาไทย-เรื่องสระไทย ใช้ประสมคำ-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่5)
วิชาสังคม-เรื่องประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่6)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง Greeting & Classroom Language-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่6)
วิชาศิลปะ-เรื่องรูปร่าง รูปทรง-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่6)
วิชาสังคม-เรื่องวันสำคัญของไทย-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่ึ7)
วิชาศิลปะ-เรื่องวงจรสี-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่7)
วิชาศิลปะ-เรื่องพื้นผิว-ชั้นป.3(สัปดาห์ที่8)