เรียนOnline ป.2-เทอม1/64
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องเรียนรู้ABC -ชั้นป.2(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องจำนวนนับไม่เกิน100 (ep1)-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่1)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(ep1)-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องภาษาพาที บทที่ 1 นํ้าใส (ep1)-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่1)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องการสังเกตสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต(ep2)ชั้นป.2(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาไทย-เรื่องภาษาพาที บทที่ 1 นํ้าใส (ep2)-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่2)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000(ep2)-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องGreeting (การทักทาย)(ep2) -ชั้นป.2(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง Classroom Objects (สิ่งของในห้องเรียน) -ชั้นป.2(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาไทย-เรื่องพยัญชนะไทย-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่3)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องหลักและค่าประจำหลัก-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่3)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่3)
วิชาสังคม-เรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฏ ระเบียบ หน้าที่ในชีวิตประจำวัน-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องThis - That -ชั้นป.2(สัปดาห์ที่4)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตรา ก กา-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่4)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการเขียนจำนวนในรูปกระจาย-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่4)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่4)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องเรียนรู้เรื่องพืช-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่5)
01a001fa986e7ddb98f22c3470b20e62.jpg
วิชาศิลปะ-เรื่องเส้น-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่5)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องThis is - That is-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่5)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตราแม่ กง-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่5)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องจำนวนคู่และจำนวนคี่-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่5)
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องแสงกับการดำรงชีวิตของพืช-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่6)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตราแม่ กม-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่6)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องAnimal (สัตว์) -ชั้นป.2(สัปดาห์ที่6)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องการเปรียบเทียบจำนวน-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่6)
วิชาภาษาไทย-เรื่องมาตราแม่ เกย-ชั้นป.2(สัปดาห์ที่7)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง Animal (สัตว์) -ชั้นป.2(สัปดาห์ที่7)