เรียนOnline ป.1-เทอม1/64
วิชาภาษาไทย-เรื่องสระอา(ep1)-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องการออกเสียงA-Z(ep1)-ป.1(สัปดาห์ที่1)
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องจำนวนนับ1-10และ0(ep1)-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่1)
วิชาภาษาไทย-เรื่องสระอี (ep2)-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องGreetings การทักทาย-ป.1(สัปดาห์ที่2)
วิชาภาษาไทย-เรื่องสระอู ( ู )-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องHello-ป.1(สัปดาห์ที่3)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องAlphabets-ป.1(สัปดาห์ที่4)
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่อง Colours-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่6)
วิชาศิลปะ-เรื่อง รู้จักอุปกรณ์งานศิลป์-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่7)
วิชาศิลปะ-เรื่องเส้น-ชั้นป.1(สัปดาห์ที่8)