เรียนOnline ม.3-เทอม1/64
วิชาสังคมศึกษา-เรื่องการเมืองการปกครอง-ชั้นม.3
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว-ชั้นม.3
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิต-ชั้นม.3
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน-ชั้นม.3
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องมาฝึกท่องกริยา 3 ช่องเป็นเพลงกันเถอะ จำง่ายขึ้นแน่นอน Irregular Verbs-ชั้นม.3
 
วิชาสังคมศึกษา-หน่วยที่ 2 กฏหมายกับชีวิตประจำวัน-ชั้น ม.3
วิชาการงานอาชีพฯ-เรื่องการดูแลเสื้อผ้า-ชั้น ม.3
วิชาภาษาไทย-เรื่องประโยคความเดียวแบบซับซ้อนชั้น-ชั้นม.3
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องการใช้ Present simple-ชั้นม.3
วิชาสังคมศึกษา-เรื่องกฏหมายในชีวิตประจำวัน(ep1)-ชั้นม.3
วิชานาฏศิลป์-ชั้นม.3-เรื่องประเภทของนาฏศิลป์ไทย(ep1)
วิชาคอมพิวเตอร์(Photoshop CS6)-เรื่องแนะนำโปรแกรมเบื้องต้น(ep1)-ชั้นม.3