เรียนOnline ม.3-เทอม1/64
วิชาสังคมศึกษา-เรื่องการเมืองการปกครอง-ชั้นม.3
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว-ชั้นม.3
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องแนะนำโปรแกรม (Photoshop Interface)-ชั้นม.3
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องการสร้างไฟล์งานใหม่ (Create a new file in photoshop)-ชั้นม.3
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิต-ชั้นม.3
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน-ชั้นม.3