เรียนOnline ม.2-เทอม1/64
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องโลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์-ชั้นม.2
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่ององค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ-ชั้นม.2
วิชาสังคมศึกษา-เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน-ชั้นม.2
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องTelling the time-ชั้นม.2
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่1-ชั้นม.2
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องPlay Do Go-ชั้นม.2
วิชาการงานอาชีพฯ-เรื่องการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านตอนที่ 1-ชั้นม.2
วิชาภาษาไทย-เรื่องความหมาย ความสำคัญ ของคำราชาศัพท์-ชั้น ม.2
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องการบรรยายตนเอง + Present Simple-ชั้นม.2
วิชาสังคมศึกษา-เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย Part 1-ชั้นม.2
วิชานาฏศิลป์-เรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย(ep1)-ชั้นม.2
วิชาคอมพิวเตอร์(Excel2016)-เรื่องการเปิด-ปิด และแนะนำโปรแกรมเบื้องต้น(ep1)-ชั้นม.2