เรียนOnline ม.2-เทอม1/64
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องรู้จักกับไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel)-ชั้นม.2
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องการใช้งานไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft Excel) เบื้องต้น-ชั้นม.2
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องโลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์-ชั้นม.2
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่ององค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ-ชั้นม.2
วิชาสังคมศึกษา-เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน-ชั้นม.2