เรียนOnline ม.1-เทอม1/64
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์-ชั้นม.1
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตอนที่1-ชั้นม.1
วิชาคณิตศาสตร์-เรื่องจำนวนเต็ม ตอนที่1-ชั้นม.1
วิชาภาษาอังกฤษ-เรื่องThis That These Those-ชั้นม.1
วิชาการงานอาชีพฯ-หน่วยที่1งานบ้าน-ชั้นม.1
วิชาคอมพิวเตอร์-เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น-ชั้นม.1
วิชาภาษาไทย-เรื่องเสียงพยัญชนะ-ชั้นม.1

วิชานาฏศิลป์-เรื่องประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย(ep1)-ชั้นม.1