เรียนOnline ม.1-เทอม1/64
วิชาวิทยาศาสตร์-เรื่องวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์-ชั้นม.1
วิชาวิทยาการคำนวณ-เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตอนที่1-ชั้นม.1