เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชชมนิมิตร

ม่วงขาวพราวพร่าวพิสุทธิ์ใส ชื่อเสียงเกรียงไกรตลอดมา 
การเรียนเด่นคุณธรรมสร้างปัญญา หมั่นศึกษาเรียนรู้คู่ความดี
กตัญญู รู้คุณ แผ่นดินเกิด  สมัครสมานเราเทิดรักศักดิ์ศรี
ก่อกำเนิดหลอมใจใฝ่ทำดี ชมนิมิตรเรานี้เลื่องลือไกล
อนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ ช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมงามสดใส
ปลูกสำนึกรักชาติความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลเรียนรู้สู่สากล
กีฬาเด่นเน้นวิชาชูชีพเชิด แสนประเสริฐน้อมนำครูรู้เหตุผล
หมั่นศึกษาเรียนรู้เชิดชูตน สุขเลิศล้นด้วยทำดีมีคุณธรรม