วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ดำรงค์ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ดนตรีดี กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


ปรัชญา

นตฺถิปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 

สีประจำโรงเรียน
ม่วง-ขาว


สีม่วง - ความสดใส
สีขาว - ความบริสุทธิ์ ยึดมั่นในความดี