ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดชมนิมิตร เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณวัดชมนิมิตร หมู่ที่3 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2480 มีนายชิต
โพธิ์เมือง เป็นครูใหญ่คนแรก พระอธิการชม  พ่วงกล่ำ เจ้าอาวาสวัดชมนิมิตร  เป็นผู้อุปการะ  นายอิน  บุญมั่น  เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียน  อาคารเรียนเป็นรูปทรงปั้นหยา ชั้นเดียวหลังคามุงด้วยสังกะสี
กั้นฝาด้วยเสื่อลำแพนกรอบประตู  และหน้าต่างเป็นไม้ยาง  แบ่งเป็น 3 ห้องเรียน    ใช้งบประมาณ  1,100  บาท

พ.ศ. 2481    นายชิต  โพธิ์เมือง  ครูใหญ่  กับพระอธิการชม  พ่วงกล่ำ ผู้อุปการะโรงเรียนพร้อมด้วย  นายอิน บุญมั่น  กรรมการศึกษาโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานฉลองโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อเก็บเงินหาทุนทำฝาอาคารเรียนใหม่  ในการจัดงานครั้งนี้ได้เงินทั้งหมด 180  บาท พระอธิการชม ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และลงมือทำด้วยตัวของท่านเองจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยเงินจำนวนน้อยนี้

พ.ศ. 2493  นายชิต  โพธิ์เมือง  ครูใหญ่ได้บอกบุญเรี่ยไรเงินจากผู้ปกครอง  และครูในโรงเรียนจัดสร้างห้องเรียนอีก 1 ห้อง ได้เงินทั้งสิ้น  1,918 บาท ห้องเรียนนี้มีความกว้าง 5 เมตรยาว 8 เมตร    พ้นสูงเท่าตัวอาคารเดิม หลังคามุงด้วยจาก เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2493

พ.ศ. 2498 ทางจังหวัดสมุทรปราการ  ได้อนุมัติเงิน  ก.ศ.ส. ให้โรงเรียนจำนวน 4,000  บาท  เพื่อทำการซ่อมแซมโรงเรียน โดยรื้อเพิงที่ต่อเป็นห้องเรียนเดิมออกแล้วปลูกเป็นเรือนทรงมะลิลา  ตีฝาด้วยไม้ยางโดยทางโรงเรียนได้หาเงินเพิ่มอีก 547 บาท เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2498

พ.ศ. 2500  นายแคล้ว จันทร์รอด  เป็นครูใหญ่แทนนายชิต โพธิ์เมือง ที่เกษียณอายุและต่อมาอีก 2 ปี  คือ พ.ศ. 2502 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 50,000  บาท  จึงได้รื้ออาคารหลังเก่าแล้วปลูกอาคารเรียนหลังใหม่ในที่เดิม  ตามแบบ ป.1  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาหลังคามุงด้วยสังกะสี ตัวอาคารยาว 26 เมตร กว้าง 9  เมตรแบ่งเป็น 3 ห้องเรียน  และเปิดใช้การสอนเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2502

พ.ศ.  2507  นายสุทัศน์  โพธิ์เมือง  เป็นครูใหญ่  มีพระสังฆรักษ์    ปานอภินันโทเจ้าอาวาสวัดชมนิมิตร  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจำนวน 165,000บาท และทางโรงเรียนร่วมกับทางคณะกรรมการวัดชมนิมิต ช่วยกันหาเงินสมทบอีก 100,000 บาท  ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ 017  จำนวน  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง  ในที่ดินใหม่  ซึ่งทางวัดยกให้โรงเรียน จำนวน 5 ไร่  ในพื้นที่  หมู่ที่  8  ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ( ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดในปัจจุบัน )

พ.ศ. 2517  โรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนวัดชมนิมิตรจัดเงินสมทบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ( หลังที่ 2 ) แบบ 017 จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 380,000 บาท

พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  ( หลังที่ 3 ) แบบ 017 จำนวน 5 ห้องเรียนใต้ถุนสูง  งบประมาณ  475,000 บาท  ภายหลังต่อเติมใต้ถุนอาคารเป็นห้องประชุมและโรงอาหาร  โดยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดชมนิมิตร  ร่วมกับประชาชน , โรงงาน , บริษัทห้างร้านต่าง ๆ งบประมาณ150,000  บาท  ต่อมาภายหลังห้องเรียนไม่พอ  จึงใช้ไม้กั้นเป็นห้องเรียนอีก  5 ห้องเรียน

พ.ศ. 2523  1 ต.ค. 2523  โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2525  ได้งบประมาณ 300,000 บาท  สร้างเรือนอเนกประสงค์  แบบสามัญ 313  เอ(ต่อมารื้อถอนสร้างอาคารเรียน)

พ.ศ. 2531  นายเกษม  ศรีวิรานนท์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเมื่อ  พ.ศ.2538

พ.ศ. 2536   ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2536  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ.ศ. 2542   โรงเรียนได้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  (หลังที่ 4 ) แบบ สปช. 2/28 ปรับปรุง งบประมาณ  5,200,000 บาท จำนวน 12 ห้องเรียน

พ.ศ. 2545   นายณัชพล  รอดแดง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร

พ.ศ. 2547   นายเสริม จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดชมนิมิตร  ในวันที่ 30  ธันวาคม   2547

พ.ศ. 2548 นายปิยะ วิโรจน์วรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชมนิมิตร  ตั้งแต่วันที่  27  พ.ค.  2548  –  2550

พ.ศ. 2550 นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชมนิมิตร  ตั้งแต่วันที่  15  ต.ค.  2550   ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 ปรับปรุงห้องผู้บริหาร งบประมาณ   30,000  บาท

พ.ศ. 2551  เดือน มกราคม –  กุมภาพันธ์  2551 จัดทำห้องรองผู้บริหาร งบประมาณ  50,000  บาท  เดือนเมษายน  2551  ปรับพื้นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 3 งบประมาณ  20,000 บาท  และปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน  8  ห้อง งบประมาณ  70,000  บาท

พ.ศ.  2552  เดือนเมษายน  2552  ปรับปรุงห้องพิเศษ  จำนวน  4  ห้อง คือ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสื่อเทคโนโลยี   ห้องเก็บพัสดุ  งบประมาณ  20,000  บาท เดือนตุลาคม  2552 ได้รับงบประมาณ จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้  สร้างห้องส้วม  จำนวน 8  ห้อง  งบประมาณ  300,000  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๗  เดือนกันยายน 2554 สร้างอาคารเรียนใหม่ แบบอาคาร สปช. ๒/28 ปรับปรุง 4 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน งบประมาณ 13,695,000 บาท